Sunday, December 18, 2011

صلح جویان جنگ طلب

این روزها غرب ناچار شده بعد از سالها مماشات با رژیم ایران، به دلیل عربده کشیها و بی اعتنا یی رزیم به قطعنامه ها ی شورای امنیت و کردن کشی در برابر قوانین بین المللی، از سر اجبار و با اکراه و به نیت بازگرداندن رژیم به پای میز مذاکره *( رجوع شود به سخنان گهر بار سنگوی رسمی وزارت خارجه شیطان بزرگ که می گوید خواجه حافظ شیرازی هم می داند که ما دنبال مذکره با ایران هستیم)، کمی در برابر رژیم عکس العمل نشان دهد و با تنگ کردن حلقه ی تحریمها لبریز شدن صبر خود را به رژیم نشان دهد.
در همین رابطه عده ای تحت عنوان ضدیت با جنگ و صلح طلبی داد و بیداد راه انداخته اند که آی فغان آی بیداد، برسید که میهن از بین رفت. ای صلح طلبان عالم و آی میهن پرستان بجنبید که همین فردا بمبها بر ایران فرود می آید و.... اینان حتی گزارش گزارشگر ویژه ی ملل متحد در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران و گزارش  اخیر سازمان منع گسترش سلاحهای هسته ای را هم توطئه و جنگ تبلیقاتی استکبار جهانی برای آماده کردن زمینه حمله به ام القرای اسلام می دانند.
در این زمینه اکبر گنجی از همه فعالتر می باشد و در آخرین  مقله اش در ایت لله  بی بی سی به یاد دوران طلبگی چند فتوا و حکم شرعی – سیاسی هم صا در کرده است. از جمله اینکه نباید در جنگ تبلیغاتی  در کنار نیروهای صهیونیستی – استکباری قرار گرفت و برای جلو گیری از جنگ، ایرانیان خارج کشور باید  جنبش ضد جنگ در اروپا و آمریکا را تقویت و همرامی کنند و...
هرچند ما مثل گنجی فیلسوف نیستیم اما چند سوال توی ذهنمان جوانه زد :
 یکم: اگر بخواهیم در کنار جنگ تبلیغاتی صهیونیسم جهانی قرار نگیریم. مثلا اگرآنها گفتند رژیم در حال ساختن بمب اتم است ما باید بگوییم  نخیر چنین چیزی نیست ؟ اگر گفتند رژیم در عراق و سوریه و لبنان و... دخالت می کند و فاندومنتالیستهای اسلامی را تقویت و تجهیز می کند ما باید بگوییم شما دروغ می گویید؟ اگر گزارشگر ویژه بگوید در ایران نقض حقوق بشر است، ما باید توی دهن او بزنیم و بگوییم ایران کشور گل و بلبل است و و نه اوینی دارد نه کهریزکی و نه گوهر دشتی.آزادی هم، به حمد الله، از همه نوعش به حد وافر وجود دارد چه آزادی سیاسی و چه مذهبی – مدنی، ولی چشمان شما را دشمنی با اسلام عزیز کور کرده و این محسنا ت را نمی بینید ؟ اگر عفو بین الملل گفت ایران به اعدام معتاد است بگوییم  تو چرا در کنار جنگ تبلیغاتی استکبار قرار می گیری؟ و...
دوم: چرا به جای همراهی با جنبش ضد جنگ در آمریکا ، نباید جنبش ضد جنگ را در ایران راه انداخت؟ اگر یک آمریکایی تشخیص دهد که جنگ به نفع مردمش نیست و باید  جلو جنگ طلبان در دولتش بایستد خوب دمش گرم باید برایش هورا هم کشید اما صلح طلب ایرانی چرا نباید چنین کند؟ ایرانی ضد جنگ چرا نباید جلو جنگ طلبانی که بر کشورش حکم میرانند با یستد؟  آیا آمریکایی از ما بهتران است و حق دارد جلو حکومتش بایستد اما ایرانی موجود درجه دو و پست است که  باید دنباله رو آمریکایی باشد؟ یا نه از نظر شما جلو حکومت ایران ایستادن ممنوع است؟ یا شاید از نظر شما در حکومت ایران اصلن جنگ طلب وجود ندارد و عربده کشیهای احمدی  نژاد – خامنه ای هم ساخته و پرداخته ی دستگاه تبلیغاتی استکباری است ؟ مگر در جنگ همیشه دو طرف دعوا وجود ندارد؟ آیا وظیفه ی نیروی ضد جنگ و صلح طلب واقعی فشار آوردن و افشای طرف جنگ در کشور خودش نیست؟
  سوم: چنین به نظر می رسد که یکی از دلایل عربده کشیهای احمدی نژاد- خامنه ای این است که میخواهند با استفاده از بمبهای اسرائیلی  احساسات نا سیونا لیستی  عده ای را تحریک کنند و با پز قربانی بودن گرفتن مردم را  به دنبال خو دشان بکشانند و بسیجهای چاقو کش را روانه ی خیابانها کنند تا نفسها را بیش از پیش ببرند. خوب شما که  دارید صحت این تاکتیک را به آنها نشان می دهید. آیا این آنها را تشویق نمی کند که به عربده کشی و جنگ طلبی  بیشتر رو بیاورند و در نتیجه هر چه بیشتر به احتما ل حمله دامن بزنند؟ می بییند که نتیجه ی عملی و حاصل کاراین گونه صلح جویی  دامن زدن به رو حیه ی جنگ طلبی رزیم ایران و در نتیجه بالا بردن احتمال  جنگ است. آیا این نوعی جنگ طلبی محسوب نمی شود؟
 

0 Comments:

Post a Comment

<< Home