Tuesday, April 25, 2006

شیرین کاریهای شیرین عبادی

پس از گذشت دو سال و اندی، از اعطای جایزه صلح نوبل به خانم عبادی ، امروز کمتر کسی است که از ماهیت ، چند و چون و اهداف این جایزه بی خبر باشد. در این سالها خانم عبادی از اعتباری که از این ناحیه نصیبش شده، نه تنها در جهت پیشرفت وضع حقوق بشر در ایران استفاده نکرده بلکه تمامی این اعتبار را در جهت آبرو خریدن و حمایت از رژیم حاکم به کار زده است. از آخرین شیرین کاریهای خانم عبادی صلح آمیز خواندن برنامه ی هسته ای رژیم و حمایت تلویحی از سیاستهای احمدی نژاد می باشد.در مهر ماه سال 82، یک هفته پس از اعطا این جایزه به ایشان ،در رابطه با ماهیت این جایزه و خانم عبادی گفتکوی بلندی با رادیو ایر آوا انجام دادم که متن آن در لینک زیر موجود است.
http://shamsrezatahlil.blogspot.com/2006/04/18.html

1 Comments:

At July 04, 2006, Anonymous محمدرضا شاهرخي نژاد said...

به طور عمومي تمامي اين جريانات در ايران برگي بر روي آب هستند.

 

Post a Comment

<< Home