Thursday, February 10, 2011

 

دو باره، شاید، روزی،
 دیگر،
دوباره شاید روزی نیست
 اینبار،
این باره، حتما، یک روز، است
این بار حتما یک روز
بی هیچ تردید و اما و اگر
شاهد سقوط شما
خواهم بود
و من برای آن روز
 زنده ام.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home