Tuesday, January 05, 2010

آینده


بگذارآنها
در پستوهای تاریک
کتاب کپک زده ی گذشته را ورق زنند
تا اندیشه را
در قعر چاه تاریخ چال کنند
ما زیر روشنایی خورشید
آینده را خواهیم نوشت
.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home