Monday, January 15, 2007

آقای هیتلر، آقای احمدی نژاد متاسفم

آقای هیتلر، آقای احمدی نژاد متاسفم


آقای هیتلر من واقعا متاسفم
از تو، نه می بخشید ،از شما پوزش میطلبم
برای آنان که به تو خشونت ورزیدند
و قصد جانت را کردند
آنان که خود را بالاتر از قانون قرار دادند
و با فریب افسرانت خواستند ترا به قثل برسانند
دنباله>>>>>>
http://ashaarshams.blogspot.com/2007/01/blog-post.html

0 Comments:

Post a Comment

<< Home