Monday, December 26, 2005

در رابطه با بستن ایران لیبر تی/اطلاعیه

بستن سایت "ایران لیبرتی" دردی از ولی فقیه و تیر خلاص زنش درمان نمیکند


رژیم در گل مانده ی ولی فقیه که در مراحل نهایی فاز سر نگونی اش دچار جنون گاوی شده ، تلاش دارد با استفاده از زد و بندهای کثیف و سوء استفاده از شرایط دمکراتیک کشورها صدای آزادی خواهی را در خارج کشور هم به بند بکشد. در همین رابطه رژیم مجبور شده عوامل اطلاتی خود- که با سرمایه گذازیهای کلان، طی سالیان متمادی بغایت تلاش داشت آنان را عناصری مستقل که گویا از مجاهدین ناراضی هستند، سس اپوزیسیون بزند تا برای برخی عناصر بی درد حاشیه نشین که توهم مبارز بودن دارند قابل مصرف نماید و بدین وسیله آنان را بر علیه مجاهدین به خدمت بگیرد - را بی پرده و به عنوان مزدوران رسمی ، آشکارا به عنوان ما موران سانسور و چماقداران انصار حزب الله ، وارد پروسه ی سرکوب آزادیها کند . این چنین است که این مزدوران به بستن سایت "ایران لیبر تی " افتخار هم می کنند و فکر می کنند این یک پیروزی برای آنان است. در صورتیکه چنین عملی قبل از هر چیز نشان دهنده ی شکست قاطع پروژه وزارت اطلاعات تحت عنوان " پروژه ی جدا شدگان مجاهدین " است ، این تیر خلاصی است به پروژه ای بسیار بزرگ که سالها روی آن کار شده بود و اگر رژیم در شرایط بحرانی نبود به این راحتی این مزدوران را در هیکل بسیجها ی قداره بند درخارج کشور به نمایش نمی گذاشت. بنا بر این ، این عمل هم نشان دهنده ی شکست پروژه ی " جدا شدگان مجاهدین" است و هم دریک اشل عمومی تر نشان دهنده ی فلاکت و در ماندگی کل رژیم.
این مزدوران و عوامل سرکوبگر رژیم باید بدانند که رژیمی که کشتارها و شکنجه ها و دست وزبان بریدنهای 24 ساله دردی از آن دوا نکرده و امروز بیشتر از همیشه شمشیر سرنگونی بالای سرش است ، بستن یک سایت هیچ دردی از درد های لا علاج آن را درمان نمی کند. مطمئن باشید فرد آزادیخواهی مانند آقای قدرخواه که افتخار عضویت در "شورای ملی مقاومت "نیز دارد و قدرخواها ی بیشمار بسیاری که در گوشه و کنار این گیتی نفسهای ولی فقیه را به شماره انداخته اند بیدهایی نیستند که از چنین بادکهایی بلرزند. درود به هنرمند مبارز و گرانقدر آقای منصور قدرخواه .

خفاشان شب را ابدی پندارند
و در حماقتی مفرط
ابدیت شب را به سرور نشسته اند
خورشید در آنسوی افق
پوزخندی به لب
در کمینگاه
بر حماقت آنان می خندد. پاییز 84
رضا شمس

0 Comments:

Post a Comment

<< Home